PROPISI I ZAKONI

PREUZMITE DOKUMENTE

 


ZAKONI:


Zakon o planiranju i izgradnji objekata; Sl.glasnik RS br. 145/14


Zakon o zaštiti od požara; Sl.glasnik RS br. 111/09, 20/15


Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu; Sl.glasnik Srbije br. 101/05


 


PRAVILNICI:


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara


Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumntacije prema klasi i nameni objekta; Sl.glasnik RS br. 23/15


Pravilnik o klasifikaciji objekta; Sl.glasnik RS, br. 22/15


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara; Sl. glasnik RS br. 80/2015


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija; Sl. list SFRJ br. 24/87


Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara; Sl.list SFRJ br.30/91


Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda; Sl. list SFRJ br. 24/90


Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice, uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara; Sl. list SRJ br. 8/95


Pravilnik o tehničkim normativim za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Sl. list SFRJ br. 21/90


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara Sl. list SFRJ br. 74/90


Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova Sl. list SRJ br. 41/93


Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona; Sl.list SFRJ br. 53/88, 54/88 Sl.list SRJ br. 28/95


Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para; Sl.list SRJ br. 24/93


Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara; Sl.list SRJ br.87/93


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta; Sl.list SFRJ br. 62/73


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja; Sl.list SFRJ br.38/89


Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata i klapni otpornih prema požaru; Sl.list SFRJ br.35/80


Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru; Sl.list SFRJ br.45/83


Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljen-dioksidom Sl.list SFRJ br. 44/83 Sl.list SFRJ br. 31/89


Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja Sl.glasnik SR Srbije br. 50/1979


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica Sl.list SFRJ br. 10/1990


Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih tečnosti Sl.list SFRJ br. 20/1971


Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva Sl.list SFRJ br. 27/1971


Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje Sl.list SFRJ br. 45/1967


Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva Sl.list SFRJ br. 57/1985


Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju sudova za zapaljive tečnosti Sl.list SFRJ br. 44/1983


Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju telnog naftnog gasa Sl.list SFRJ br. 24/1971


Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od polietilenskih cevi za radni pritisak od 4 bar Sl.list SRJ br. 20/1992


Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar Sl.list SRJ br. 20/1992


Pravilnik o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim gasovodima i naftovodima i gasovodima za međunarodni transport Sl.list SFRJ br. 26/1985


Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije Sl.list SRJ br. 20/1992


Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija; Sl.glasniku RS br.31/05


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za utvrđivanje požarnog opterećenja i stepena otpornosti prema požaru; Sl. glasnik RS, br.74/09


Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za materijale i robu prema ponašanju u požaru; Sl. glasnik RS, br.74/09


Pravilniko tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara Sl. glasnik RS, br.74/09PRETRAGA

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

protivpozarna zastita PP zaštita – Projektno-tehnička dokumentacija, montaža, ugradnja, održavanje VIŠE...

GASNA TEHNIKA

gasna tehnika Projektno-tehnička dokumentacija, montaža, ugradnja, održavanje – Prirodni gas – Tečni naftni gas VIŠE...

ENERGETIKA

energetika Projektno-tehnička dokumentacija, montaža, ugradnja VIŠE...

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

tehnicka dokumentacija kolubara gas Projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu. Projektna dokumentacija izvedenog objekta. VIŠE...

OSTALE DELATNOSTI

delatnosti KOLUBARA GAS d.o.o. Beograd – Ostale delatnosti koje obavljamo VIŠE...

PRATITE NAS

Facebook Page Id is missing in Widget settings.